Form: Raw Herb

Ingredients: 

Jeevaka, Rishbhaka, Meda, Mahameda, Kakoli, Kshira-kakoli, Riddhi, Vriddhi

Ashtvarg, Ashta Verg, Ashtaverg, Asht Varg, Ashtavarg, Ashtvarga ashtvarg ashta verg ashtaverg asht varg ashtavarg other herbs ashtvarg ashta verg ashtaverg asht varg ashtavarg, Ashtavarga ashtvarg ashta verg ashtaverg asht varg ashtavarg