Other Names: Chirnjivi, Dirghayu, Harsanga, Ksveda, Kurchashira, Pranda, Shringaka and Svadu, Ashtavarga